Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/485/2020

(FO) Kajaba Anton (04.11.1969)

Partizánske , 95801 Partizánske

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
07.12.2020
Zverejnený v OV č.:
235/2020
Dlžník:
Anton Kajaba IČO 04.11.1969, , Bernolákova 859/5, 958 01 Partizánske ,
Správca:
JUDr. Karol Porubčin , Centrum 27/32, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/485/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/485/2020-S297
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 12.11.2020, sp. zn. 38OdK/485/2020-15, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 224/2020 dňa 20.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Anton Kajaba, nar. 04.11.1969, trvale bytom Partizánske a  do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu: S297.

 

Týmto správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.

Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

 

 

JUDr. Karol Porubčin - správca