Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1246/2019

(FO) Balog Ladislav (22.10.1957)

Širkovce 45, 98002 Širkovce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
08.12.2020
Zverejnený v OV č.:
236/2020
Dlžník:
Balog Ladislav IČO 22.10.1957, , Širkovce 45 45, 98002 Jesenské,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/1246/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/1246/2019 S1925
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Mgr. Martina Klačanová rod. Vaculčíková, sídlo kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925 správca dlžníka: Ladislav Balog, nar. 22. 10. 1957, trvale bytom Širkovce 45, 980 02 Jesenské, Slovenská republika, po ukončení ponukového kola a speňažení majetku dlžníka, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ladislav Balog, nar. 22. 10. 1957, trvale bytom Širkovce 45, 980 02 Jesenské, Slovenská republika, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 03.12.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca