Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/25/2020

(FO) Bauman Róbert (12.04.1974)

Ružová dolina 16008, Bratislava-Ružinov

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
09.12.2020
Zverejnený v OV č.:
237/2020
Dlžník/Úpadca:
Bauman Róbert IČO 12.04.1974, , Ružová dolina 16008 / 25, 8 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Marek Glemba , Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27K/25/2020
Spisová značka správcu:
27K/25/2020 S1666
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., v konkurznom konaní na majetok   Róbert Bauman, nar. 12.04.1974, trvale bytom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava  sp. zn. 27K/25/2020 S1666

Číslo súpisovej zložky majetku:

1

Opis súpisovej zložky majetku:

Súbor nehnuteľností:

- byt č. 132, poschodie 13, Polyfunkčný objekt – Ružová dolina 25, Bratislava, súpisné číslo 16008 na parcele CKN č. 15296/50, výmera 507 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela CKN č. 15296/152, výmera 81 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela CKN č. 15296/153, výmera 88 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela CKN 15296/155, výmera 32 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela CKN č. 15296/156, výmera 4 m2, zastavaná plocha a nádvorie a podiel 6010/748339 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, všetko zapísané na LV č. 3959, vo vlastníctve: Solárová Andrea s. Solárová, Ing., Donnerova 717/21, Bratislava, PSČ 841 04, SR, dátum narodenia: 17.09.1974, spoluvlastnícky podiel 1/1,

- Nebytový priestor č. 06 (druh nebytového priestoru 8 – skladový priestor), - 2. poschodie, Polyfunkčný objekt – Ružová dolina 25, Bratislava, súpisné číslo 16008 na parcele CKN č. 15296/50, výmera 507 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela CKN č. 15296/152, výmera 81 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela CKN č. 15296/153, výmera 88 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela CKN 15296/155, výmera 32 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela CKN č. 15296/156, výmera 4 m2, zastavaná plocha a nádvorie a podiel 510/748339 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, všetko zapísané na LV č. 3959, vo vlastníctve: Solárová Andrea s. Solárová, Ing., Donnerova 717/21, Bratislava, PSČ 841 04, SR, dátum narodenia: 17.09.1974, spoluvlastnícky podiel 1/1,

 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

Opis zabezpečovacieho práva      

Vznik - Zmluva o riadení záložného práva 578998/ZA1/1 zo dňa 25.102018, registrácia - vklad OÚ BA V32828/2018 dňa 27.11.2018

Poradie zabezpečovacieho práva

Prvé v poradí

Výška zabezpečenej pohľadávky

130 311,22 EUR

Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok

1

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. c) ZKR

Deň zápisu do súpisu majetku

04.12.2020

Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku

 

Deň vylúčenia zo súpisu majetku

 

Súpisová hodnota majetku

220 000,00 EUR (bude spresnené znaleckým posudkom)

Poznámka o spornosti

 

Poznámka o spornosti

 

V Bratislave dňa 4.12.2020 JUDr. Marek Glemba, správca