Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/25/2020

(FO) Bauman Róbert (12.04.1974)

Ružová dolina 16008, Bratislava-Ružinov

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
09.12.2020
Zverejnený v OV č.:
237/2020
Dlžník/Úpadca:
Bauman Róbert IČO 12.04.1974, , Ružová dolina 16008 / 25, 821 09 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Marek Glemba , Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27K/25/2020
Spisová značka správcu:
27K/25/2020 S1666
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., v konkurznom konaní na majetok   Róbert Bauman, nar. 12.04.1974, trvale bytom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava  sp. zn. 27K/25/2020 S1666

Číslo súpisovej zložky majetku:

1

Opis súpisovej zložky majetku:

Plnenie v zmysle § 79 ZKR  vo vzťahu k nasledovnému majetku tretej osoby zabezpečujúcemu záväzky úpadcu:

- byt č. 406 – B, 4.p., vchod: Drieňová 1 K, adresa: Drieňová 1K, Bratislava – m.č. Ružinov, v bytovom/obytnom dome súp. č. 16940, postavenom na pozemku/pozemkoch parc. č. 15274/15, parc. č. 15274/16, parc. č. 15274/17, parc. č. 15274/18 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 16940 o veľkosti 5130/3522584, vo výlučnom vlastníctve: Ing. Andrea Solárová, rod. Solárová, nar. 17.09.1974, trvale bytom: Donnerova 717/21, 841 04 Bratislava, v podiele 1/1,

- nebytový priestor č. BS11, -2.p., vchod: Drieňová 1K, adresa: Drieňová 1K, Bratislava – m.č. Ružinov, v bytovom/obytnom dome súp. č. 16940, postavenom na pozemku/pozemkoch parc. č. 15274/15, parc. č. 15274/16, parc. č. 15274/17, parc. č. 15274/18 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 16940 o veľkosti 593/3522584, vo výlučnom vlastníctve: Ing. Andrea Solárová, rod. Solárová, nar. 17.09.1974, trvale bytom: Donnerova 717/21, 841 04 Bratislava, v podiele 1/1,

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/235 k nebytovému priestoru č. S2-G, -2.p., vchod: Drieňová ul., adresa: Drieňová ul., Bratislava – m. č. Ružinov, v bytovom/obytnom dome súp. č. 16940, postavenom na pozemku/pozemkoch parc. č. 15274/15, parc. č. 15274/16, parc. č. 15274/17, parc. č. 15274/18 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 16940 o veľkosti 2/235 z 638175/3522584, vo vlastníctve: Ing. Andrea Solárová, rod. Solárová, nar. 17.09.1974, trvale bytom: Donnerova 717/21, 841 04 Bratislava,

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5130/3522584 k pozemku/pozemkom parcely registra „C“ parc. č. 15274/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1474 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3451 m2,  parcely registra „C“ parc. č. 15274/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2720 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/17, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1851 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/20, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 369 m2, vo výlučnom vlastníctve: Ing. Andrea Solárová, rod. Solárová, nar. 17.09.1974, trvale bytom: Donnerova 717/21, 841 04 Bratislava, v podiele 1/1, prislúchajúci k bytu,

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 593/3522584 k pozemku/pozemkom parcely registra „C“ parc. č. 15274/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1474 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3451 m2,  parcely registra „C“ parc. č. 15274/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2720 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/17, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1851 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/20, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 369 m2, vo výlučnom vlastníctve: Ing. Andrea Solárová, rod. Solárová, nar. 17.09.1974, trvale bytom: Donnerova 717/21, 841 04 Bratislava, v podiele 1/1, prislúchajúci k nebytovému priestoru,

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/235 z 638175/3522584 k pozemku/pozemkom parcely registra „C“ parc. č. 15274/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1474 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3451 m2,  parcely registra „C“ parc. č. 15274/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2720 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/17, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1851 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/20, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 369 m2, vo výlučnom vlastníctve: Ing. Andrea Solárová, rod. Solárová, nar. 17.09.1974, trvale bytom: Donnerova 717/21, 841 04 Bratislava, prislúchajúci k spoluvlastníckemu podielu k nebytovému priestoru,

ktorý zabezpečuje záväzky úpadcu na základe Zmluvy o záložnom práve k úveru č. 5118055332 uzatvorenej dňa 10.10.2018 a Zmluvy o účelovom splátkovom úvere na bývanie č. 5118055332 zabezpečenom záložným právom k nehnuteľnosti v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej dňa 10.10.2018 medzi záložcom (vlastníkom nehnuteľností), Tatra bankou a.s. ako záložným veriteľom a úpadcom ako dlžníkom, na základe ktorej poskytol záložný veriteľ – Tatra banka, a.s. dlžníkovi – úpadcovi dňa 23.10.2018 na jeho bežný účet úver vo výške 139.600,00 EUR. Ku dňu vyhlásenia konkurzu veriteľ Tatra banka, a.s. eviduje pohľadávku z predmetného úveru vo výške 127.954,81 EUR, ktorá pozostáva z istiny vo výške 127.908,44 EUR a úrokov vo výške 46,37 EUR. Na základe Zmluvy o úvere je dlžník - úpadca povinný úver s príslušenstvom a poplatkami vrátiť. Záložné právo k predmetným nehnuteľnostiam bolo registrované v katastri nehnuteľností s nástupom právnych účinkov vkladu dňa 14.11.2018, vklad pod V-31295/2018 na LV č. 6946, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II, k. ú. Ružinov.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Deň zápisu do súpisu majetku

04.12.2020

Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku

 

Deň vylúčenia zo súpisu majetku

 

Súpisová hodnota majetku

127.954,81 EUR

Poznámka o spornosti

 

Poznámka o spornosti

 

V Bratislave dňa 4.12.2020                                                      JUDr. Marek Glemba, správca