Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/25/2020

(FO) Bauman Róbert (12.04.1974)

Ružová dolina 16008, Bratislava-Ružinov

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
09.12.2020
Zverejnený v OV č.:
237/2020
Dlžník/Úpadca:
Bauman Róbert IČO 12.04.1974, , Ružová dolina 16008 / 25, 821 09 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Marek Glemba , Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27K/25/2020
Spisová značka správcu:
27K/25/2020 S1666
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty  v konkurznom konaní na majetok   Róbert Bauman, nar. 12.04.1974, trvale bytom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava  sp. zn. 27K/25/2020 S1666

Číslo súpisovej zložky majetku:

1

Opis súpisovej zložky majetku:

Pohľadávka z účtu -  preplatok na elektrickej energii zložený na účte pre konanie

 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Deň zápisu do súpisu majetku

04.12.2020

Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku

 

Deň vylúčenia zo súpisu majetku

 

Súpisová hodnota majetku

169,65 EUR

Poznámka o spornosti

 

Poznámka o spornosti

 

V Bratsilave dňa 4.12.2020 JUDr. Marek Glemba, správca