Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/501/2020

(FO) Lupták Branislav (16.10.1973)

Kremnica , 96701 Kremnica

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
09.12.2020
Zverejnený v OV č.:
237/2020
Dlžník:
Lupták Branislav IČO 16.10.1973, , Kremnica ., 96701 Kremnica,
Správca:
, Skuteckého 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/501/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/501/2020 S1388
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU

LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka Branislav Lupták, nar. 16. 10. 1973, trvale bytom mesto Kremnica, 967 01 Kremnica, obchodné meno - Branislav Lupták, s miestom podnikania Továrenská 648/5, 967 01 Kremnica, IČO - 37393600, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 2OdK/501/2020, ktorým je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.

 

LICITOR recovery, k.s., správca