Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/501/2020

(FO) Lupták Branislav (16.10.1973)

Kremnica , 96701 Kremnica

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
09.12.2020
Zverejnený v OV č.:
237/2020
Dlžník:
Lupták Branislav IČO 16.10.1973, , Kremnica ., 96701 Kremnica,
Správca:
, Skuteckého 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/501/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/501/2020 S1388
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka:  Branislav Lupták, nar. 16. 10. 1973, trvale bytom mesto Kremnica, 967 01 Kremnica, obchodné meno - Branislav Lupták, s miestom podnikania Továrenská 648/5, 967 01 Kremnica, IČO - 37393600, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 041/763 22 34.

 

LICITOR recovery, k.s., správca