Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/895/2019

(FO) Kišš Alexander (11.09.1956)

Považská Bystrica 145, 01701 Považská Bystrica

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.12.2020
Zverejnený v OV č.:
238/2020
Dlžník:
Kišš Alexander, Ing. IČO 11.09.1956, , Dolný Moštenec 145, 01701 Považská Bystrica,
Správca:
Ing. Darina Vozárová , Obrancov mieru 346/4, 01841 Dubnica nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/895/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/895/2019 S1960
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Ing. Darina Vozárová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Alexander Kišš, bytom Dolný Moštenec 145, 017 01 Považská Bystrica, nar.11.09.1956 (ďalej len dlžník) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR nezistila majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

 

Ing. Darina Vozárová

Správca, S1960