Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/154/2020

(FO) Orth Daniel (15.10.1973)

Pezinok , 90201 Pezinok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
10.12.2020
Zverejnený v OV č.:
238/2020
Dlžník:
Daniel Orth IČO 15.10.1973, , Cajlanská 1791 / 41, 902 01 Pezinok,
Správca:
, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/154/2020
Spisová značka správcu:
33OdK/154/2020/S2006
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

VIVID RECOVERY, k. s., sídlo kancelárie: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 53 082 834, ako správca dlžníka: Daniel Orth, narodený dňa 15.10.1973, trvale bytom Cajlanská 1791 / 41, 902 01 Pezinok, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky za účelom popretia pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn. 33OdK/154/2020.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eura najviac 10.000,-Eur.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z týchto preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Ak navrhovateľ zloženie preddavku v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.

IBAN: SK58 1111 0000 0016 3958 2018

 

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

 

Poznámka: Daniel Orth

 

V Bratislave dňa 04.12.2020

VIVID RECOVERY, k. s., správca