Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/154/2020

(FO) Orth Daniel (15.10.1973)

Pezinok , 90201 Pezinok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
10.12.2020
Zverejnený v OV č.:
238/2020
Dlžník:
Daniel Orth IČO 15.10.1973, , Cajlanská 1791 / 41, 902 01 Pezinok,
Správca:
, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/154/2020
Spisová značka správcu:
33OdK/154/2020/S2006
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015

 

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015

 

(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност

(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia

(CS) Oznámení o insolvenčním řízení

(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

(EN) Notice of insolvency proceedings

(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis

(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité

(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

(IT) Avviso di procedura d'insolvenza

(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru

(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą

(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

(MT) Avviż ta'proċedimenti ta'insolvenza

(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure

(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

(PT) Aviso sobre processo de insolvência

(RO) Notificare privind procedura de insolvență

(SK) Oznam o insolvenčnom konaní

(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Dlžníka: Daniel Orth, narodený dňa 15.10.1973, trvale bytom Cajlanská 1791 / 41, 902 01 Pezinok (ďalej len „Dlžník") oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33OdK/154/2020 zo dňa 24.11.2020, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 230/2020 zo dňa 30.11.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a za správcu dlžníka bol ustanovený správca: VIVID RECOVERY, k. s., sídlo kancelárie: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 53 082 834, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2006.

 

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of the debtor Daniel Orth, born on: 15.10.1973, address: Cajlanská 1791 / 41, 902 01 Pezinok, Slovak Republic our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no: 33OdK/154/2020 dated on 24th November 2020, which was announced in the Commercial Bulletin No. 230/2020 from 30th November 2020, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate and simultaneously the Trustee: VIVID RECOVERY, k. s., office address: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, ID No.: 53 082 834, Trustee registered in the Trustee register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 2006 was appointed as the bankruptcy Trustee of the bankrupt.

 

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).

 

The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered (§ 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter only as „the BRA“)).

 

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu Dlžníka na adrese: VIVID RECOVERY, k. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania: 33OdK/154/2020 (§ 167l ods. 3 ZKR).

 

The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: VIVID RECOVERY, k. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, whereby the lodgement shall be delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to the No. 33OdK/154/2020 (§ 167l sec. 3 BRA).

 

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

 

If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement causes the same legal effects as the claiming the rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).

 

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).

 

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA).

 

Veriteľ (§166a a 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods.1 ZKR).

 

The creditor (§ 166a and 166c BRA) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured creditor of mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security is afore in order. The Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (§ 167l sec. 1 BRA).

 

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).

 

The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor ́s assets, is entitled to lodge a claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be satisfied only from gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise the right to vote on creditor ́s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which secures his claim (§ 167l sec. 2 BRA).

 

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

 

The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence of the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is legal person, b) name, surname and residence of the Bankrupt, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt, who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

 

Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.

 

The claim has to be lodged in currency - EUR.

 

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.

 

Documents which prove the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the BRA.

 

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

 

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).

 

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

 

After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

 

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

 

The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can ́t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).

 

Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť na nasledovnej webovej stránke:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true

 

Further information on insolvency proceedings in the member states can be found on the following web site:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en

 

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.

 

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU memberstate than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015.

 

V / In Bratislave, dňa / on 04.12.2020

VIVID RECOVERY, k. s., správca / Trustee