Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/154/2020

(FO) Orth Daniel (15.10.1973)

Pezinok , 90201 Pezinok

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
10.12.2020
Zverejnený v OV č.:
238/2020
Dlžník:
Daniel Orth IČO 15.10.1973, , Cajlanská 1791 / 41, 902 01 Pezinok,
Správca:
, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/154/2020
Spisová značka správcu:
33OdK/154/2020/S2006
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

VIVID RECOVERY, k. s., sídlo kancelárie: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 53 082 834, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S2006, ako správca dlžníka: Daniel Orth, narodený dňa 15.10.1973, trvale bytom Cajlanská 1791 / 41, 902 01 Pezinok, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, prípadne ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: VIVID RECOVERY, k. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava.

 

Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na adrese: office@vividrecovery.sk, alebo na tel.: +421 918 535 298.

 

V Bratislave dňa 04.12.2020

VIVID RECOVERY, k. s., správca