Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/817/2019

(FO) Čechovská Jana (18.04.1966)

Trenčín , Trenčín

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
14.12.2020
Zverejnený v OV č.:
240/2020
Dlžník:
Čechovská Jana IČO 18.04.1966, , Trenčín 0, 91101 Trenčín,
Správca:
Ing. Darina Vozárová , Obrancov mieru 346/4, 01841 Dubnica nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/817/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/817/2019 S1960
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Ing. Darina Vozárová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Čechovská, bytom 911 01 Trenčín, nar. 18.04.1966 (ďalej len dlžník) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR nezistila majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

 

Ing. Darina Vozárová

Správca, zn.S1960