(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
16.12.2020
Zverejnený v OV č.:
242/2020
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Ing. Imrich Krupička , Mlynská 27, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
2K/16/2019
Spisová značka správcu:
2K/16/2019 S1178
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99  Bratislava, IČO: 35 730 978 (ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ“) bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 45/2020 zo dňa 05. marca 2020 pod podaním č. K020955.

Dňa 04. decembra 2020 zabezpečený veriteľ udelil správcovi záväzný pokyn na uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným účastníkom tretieho kola verejnej obchodnej súťaže vo veci speňaženia súpisovej zložky č. 2 a č. 3 majetku oddelenej podstaty:

Súpisová zložka majetku č. 2

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec

Popis súpisovej zložky: Renault Mégane Energy dCi 110 Intens EDC, číslo karosérie / VIN / VF 1RFB00658763598, rok výroby: 2017, EČ: SL274BR

Stav opotrebovanosti: Používané, pojazdné

Súpisová hodnota : 11.900,00 EUR

Názov a označenie zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978

Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zabezpečovacom prevode práva vlastníckeho práva zo dňa 05.01.2018

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 297

 

Súpisová zložka majetku č. 3

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec

Popis súpisovej zložky: Renault Trafic Passenger Energy 1.6 dCi 145 L2H1 Cool, číslo karosérie / VIN / VF1JL000160073462, rok výroby: 2018, EČ: SL429BS

Stav opotrebovanosti: Používané, pojazdné

Súpisová hodnota : 20.000,00 EUR

Názov a označenie zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978

Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zabezpečovacom prevode práva vlastníckeho práva zo dňa 29.03.2018

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 298

 

Dňa 10. decembra 2020 bola uzavretá kúpna zmluva s úspešným účastníkom tretieho kola verejnej obchodnej súťaže vo veci speňaženia súpisovej zložky č. 2 a č. 3 majetku oddelenej podstaty a motorové vozidlá správca odovzdal úspešnému účastníkovi.

Správca týmto vylučuje súpisovú zložku č. 2 a č. 3 zo súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99  Bratislava, IČO: 35 730 978 z dôvodu ich speňaženia v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa.

 

Ing. Imrich Krupička, správca                                                                     Košice, dňa 11. decembra 2020