Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/461/2020

(FO) Vráb Ivan (04.09.1968)

Kozelník 64, 96615 Kozelník

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
18.12.2020
Zverejnený v OV č.:
244/2020
Dlžník:
Ivan Vráb IČO 04.09.1968, , Kozelník 64, 966 15 Kozelník,
Správca:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková , Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/461/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/461/2020 S1933
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ivan Vráb, nar. 04.09.1968, trvale bytom Kozelník 64, 966 15 Kozelník, obchodné meno Ivan Vráb, s miestom podnikania Kozelník 64, 966 15 Kozelník IČO: 50 701 584, č. k. 2OdK/461/2020 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 15.12.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková,

správca konkurznej podstaty