Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/459/2019

(FO) Beňuš Róbert (12.10.1975)

Muškátová 794, 82101 Bratislava-Ružinov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.12.2020
Zverejnený v OV č.:
247/2020
Dlžník:
Beňuš Róbert IČO 12.10.1975, , Muškátová 794/52, 82101 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Géňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
8OdK/459/2019
Spisová značka správcu:
8OdK/459/2019 S1959
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Po speňažení majetku, ktorý bol zabezpečený, správca vydal výťažok v súlade s § 167k ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) zabezpečenému veriteľovi mimo rozvrh.

Preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoKR správca nezistil ďalší majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.

Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.

Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.