Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/259/2020

(FO) Šlézová Ingrid (22.01.1982)

Veterná ulica 956, 93039 Zlaté Klasy

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
23.12.2020
Zverejnený v OV č.:
247/2020
Dlžník:
Šlézová Ingrid IČO 22.01.1982, , Veterná ulica 956 / 53, 93039 Zlaté Klasy,
Správca:
Ing. Renáta Petrová , Komenského 33, 92705 Šaľa,
Spisová značka súdu:
25OdK/259/2020
Spisová značka správcu:
25OdK/259/2020 S1272
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Ing. Renata Petrová, správca dlžníka: Ingrid Šlézová, narodená 22.01.1982, trvale bytom Veterná ulica 956/53, 930 39 Zlaté Klasy, týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vedený na Okresnom súde Trnava sp. zn. 25OdK/259/2020, sa po splnení rozvrhu výťažku končí. Zverejnením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Renata Petrová, správca