Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/101/2020

(FO) Truhlík Dušan (13.08.1975)

K. Šmidkeho 2424, 91108 Trenčín

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
28.12.2020
Zverejnený v OV č.:
248/2020
Dlžník:
Truhlík Dušan IČO 13.08.1975, , K. Šmidkeho 2424 / 20, 91108 Trenčín,
Správca:
JUDr. Peter Frajt , M.R.Štefánika 141/13, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/101/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/101/2020 S1070
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii potom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Dušan Truhlík, nar. 13.8.1975, trvale bytom K. Šmidkeho 2424/20, 911 01  Trenčín sa končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1/,  § 167c ods. 2/ a 3/ a § 167d zákona 7/2005 Z.z..

JUDr. Peter Frajt, správca