(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
29.12.2020
Zverejnený v OV č.:
249/2020
Dlžník/Úpadca:
develop BS, s.r.o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
Správca:
JUDr. Alexandra Molnárová , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37K/84/2018
Spisová značka správcu:
37K/84/2018 S1749
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: develop BS s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/84/2018, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3, zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO: 00 603 481, Iná pohľadávka v celkovej sume 7.411,31 Eur.

JUDr. Alexandra Molnárová, správca