Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/415/2020

(FO) Bari Gábor (11.03.1954)

Daxnerova 1549, 98601 Fiľakovo

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
31.12.2020
Zverejnený v OV č.:
251/2020
Dlžník:
Gábor Bari IČO 11.03.1954, , Daxnerova 1549/73, 986 01 Fiľakovo,
Správca:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková , Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/415/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/415/2020 S1933
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Gábor Bari, nar. 11.03.1954, trvale bytom Daxnerova 1549/73, 986 01 Fiľakovo, na korešpondenčnej adrese Moyzesova 140/16, 986 01 Fiľakovo, obchodné meno – Gábor Bari, s miestom podnikania Daxnerova 1549/73, 986 01 Fiľakovo, IČO: 47 501 324 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca