Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/332/2020

(FO) Zelenáková Katarína (27.11.1954)

Kútovská ulica 939/7 , 97101 Prievidza III. - Necpaly

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
04.01.2021
Zverejnený v OV č.:
1/2021
Dlžník:
Zelenáková Katarína IČO 27.11.1954, , Kútovská ulica 939/7, 97101 Prievidza III. - Necpaly,
Správca:
Ing. Darina Vozárová , Obrancov mieru 346/4, 01841 Dubnica nad Váhom,
Spisová značka súdu:
40OdK/332/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/332/2020 S1960
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Ing. Darina Vozárová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Zelenáková, trvale bytom Kútovská ulica 939/7, 971 01 Prievidza III. - Necpaly, nar. 27.11.1954 v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( § 167t ods. 1 ZKR).

Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZKR, ktorý správca vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení v zmysle § 166i ZKR správca zistil, že do všeobecnej podstaty bol zahnrnutý  majetok, ktorý sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní a prestal podliehať konkurzu.

 V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

Ing. Darina Vozárová, správca