Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/421/2020

(FO) Klimová Mária (11.05.1951)

Partizánska 156/14 , 96501 Žiar nad Hronom

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
05.01.2021
Zverejnený v OV č.:
2/2021
Dlžník:
Mária Klimová IČO 11.05.1951, , Partizánska 156/14, 965 01 Žiar nad Hronom,
Správca:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková , Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/421/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/421/2020 S1933
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

PONUKOVÉ KONANIE

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica správca konkurznej podstaty dlžníka: Mária Klimová, nar. 11.05.1951, bytom Partizánska 156/14, 965 01 Žiar nad Hronom 1 týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:

POZEMOK zapísaný na LV č. 4073, kat. územie Žiar nad Hronom, obec ŽIAR NAD HRONOM, okres Žiar nad Hronom, a to:

P.č.

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera

m2

LV č.

Kat. územie / obec

Štát

Spoluvl.

 podiel

Súpisová hodnota

v Eur

1.

3462

Trvalý trávny porast

460

4073

Žiar nad Hronom/ŽIAR NAD HRONOM

SR

1/2

450,00

 

POZEMOK zapísaný na LV č. 1615, kat. územie Žiar nad Hronom, obec ŽIAR NAD HRONOM, okres Žiar nad Hronom, a to:

P.č.

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera

m2

LV č.

Kat. územie / obec

Štát

Spoluvl.

podiel

Súpisová hodnota

v Eur

2.

353/1

Orná pôda

6347

1615

Žiar nad Hronom/ŽIAR NAD HRONOM

SR

1/12

1 650,00

3.

628

Orná pôda

2530

1615

Žiar nad Hronom/ŽIAR NAD HRONOM

SR

1/12

660,00

4.

830/1

Trvalý trávny porast

962

1615

Žiar nad Hronom/ŽIAR NAD HRONOM

SR

1/12

150,00

Za najvyššiu ponuku len spolu ako súbor majetku.

Podmienky ponukového konania:

1. Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku) osobne alebo poštou na adresu správcu Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica v zalepených obálkach s označením: „PONUKA – 5OdK/421/2020 – NEOTVÁRAŤ“.

2. Obálka s ponukou musí obsahovať:

  • presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ; názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba), email, telefónne číslo,
  • špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem a výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
  • doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
  • číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.

Prílohami ponuky musia byť:

  • fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
  • originál alebo overená kópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu nie starší ako 3 mesiace, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
  • čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi.

Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN: SK03 1111 0000 0015 5843 3002 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Banská Bystrica. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „záloha Mária Klimová“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.

3. Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.

4. Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0948 100 253 alebo mailom: skp.turcakova@gmail.com, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.

5. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na zasielanie ponúk v kancelárii správcu.

6. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 7 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca