(PO) Rapid life životná poisťovňa, a.s., IČO 31690904

Garbiarska 2, 04071 Košice

P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávo...
Dátum vydania:
29.12.2020
Dátum zverejnenia:
05.01.2021
Zverejnený v OV č.:
2/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
31K/28/2017
ICS:
7117224929
Vydal:
JUDr. Július Tóth
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
Rapid life životná poisťovňa, a.s. IČO 31690904, , Garbiarska 2, 04071 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
nútený správca JUDr. Sopková za Rapid life životná poisťovňa, a.s. IČO 31690904, , Garbiarska 2, 04071 Košice, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v konkurze, so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904, ktorého správcom podstaty je: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177, o predĺžení lehoty na popretie pohľadávok, takto
Rozhodnutie:
P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Oznam: