(PO) Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Moskovská 13, 81108 Bratislava

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
07.01.2021
Zverejnený v OV č.:
3/2021
Dlžník/Úpadca:
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii IČO 31724582, , Moskovská 13 / 0, 81108 Bratislava,
Správca:
Mgr. Miloš Ágg , Lužná 6, 851 04 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/57/2018
Spisová značka správcu:
8K/57/2018 S1233
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Číslo súpisovej zložky: 114

Druh súpisovej zložky: peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky: peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Jozef Tokár, Komenského 669, 07222 Strážske, trovy konania OS Michalovce, sp.zn. 21C/166/2008, pohľadávka v sume istiny 3455,80 EUR

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 3455,88 EUR

Deň zápisu: 31.12.2020

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi

Dôvod sporného zápisu:

Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:

 

 

Číslo súpisovej zložky: 115

Druh súpisovej zložky: peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky: peňažná pohľadávka voči dlžníkovi ZACHEM, a.s. Strážske, Námestie osloboditeľov 70, 07101 Michalovce, IČO: 31730191, trovy konania OS Michalovce, sp.zn. 16Cb/1/2012, pohľadávka v sume istiny 252822,30 EUR

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 252822,30 EUR

Deň zápisu: 31.12.2020

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi

Dôvod sporného zápisu:

Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu: