Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/449/2020

(FO) Babeľa Štefan (08.05.1971)

Heľpa , 97668 Heľpa

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
07.01.2021
Zverejnený v OV č.:
3/2021
Dlžník:
Babeľa Štefan IČO 08.05.1971, , obec Heľpa -, 97668 Heľpa,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/449/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/449/2020 S1925
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Mgr. Martina Klačanová, rod. Vaculčíková, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zn. správcu S 1925, správca dlžníka: Štefan Babeľa, nar. 08.05.1971, trvale bytom 976 68 Heľpa, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Babeľa, s miestom podnikania: Heľpa 677, 976 68 Heľpa, IČO: 34727779, zistila, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 24.07.2020, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 18.11.2020, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej podstaty.

Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Štefan Babeľa, nar. 08.05.1971, trvale bytom 976 68 Heľpa, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Babeľa, s miestom podnikania: Heľpa 677, 976 68 Heľpa, IČO: 34727779, zrušuje.

 

V Banskej Bystrici, dňa 31.12.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca