Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/256/2020

(FO) Makulová Silvia (18.05.1971)

Osloboditeľov 175, 05934 Spišská Teplica

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
08.01.2021
Zverejnený v OV č.:
4/2021
Dlžník:
Makulová Silvia IČO 18.05.1971, , Osloboditeľov 175 / 123, 05934 Spišská Teplica,
Správca:
, Raymanova 2766/9, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
4OdK/256/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/256/2020 S1673
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: : Silvia Makulová, nar. 18.5.1971, trvale bytom Osloboditeľov 175/123, 059 34 Spišská Teplica , pod spis. zn. 4OdK/256/2020, končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

 

V Prešove dňa 04.01.2021

 

 

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,

správca dlžníka Ing. Pavol Kubala, PhD.,

zástupca kancelárie a komplementá