Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/487/2020

(FO) Béky František (30.08.1978)

Braväcovo 39, 97664 Braväcovo

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
08.01.2021
Zverejnený v OV č.:
4/2021
Dlžník:
Béky František IČO 30.08.1978, , Braväcovo 39, 97664 Braväcovo,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/487/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/487/2020 S1878
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – 1. KOLO

Správca konkurznej podstaty dlžníka František Béky, nar. 30.08.1978, trvale bytom Braväcovo 39, 976, 64 Beňuš, týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania (ďalej „VPK“) na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

Nehnuteľnosti v k. ú. Braväcovo

List vlastníctva

Register

Číslo parcely

Výmera v m2

Druh pozemku

Spoluvl. podiel

164

KN-C

261

68

záhrada

1/3

164

KN-C

164

102

zastavaná plocha a nádvorie

1/3

za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

Predmetom VPK nie sú predmetné nehnuteľné veci individuálne, ale speňažujú sa len spolu ako súbor majetku.

Podmienky ponukového konania:

Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR).

Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Recovery group, k. s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, v zalepených a neporušených obálkach s označením: „PONUKA VPKN č. 1 - 5OdK/487/2020 – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuka musí obsahovať:

  • presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ; názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
  • špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 164, k. ú. Braväcovo)
  • výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
  • doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
  • číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu
  • podpis záujemcu

Prílohami ponuky musia byť:

  • fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
  • kópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu nie starší ako 3 mesiace, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba
  • čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi.

Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN: SK43 8330 0000 0026 0140 1482, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zaloha Beky VPKN1“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.

Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu riadne a včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.

Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0915 229 829 alebo e-mailom: rg.spravca@gmail.com, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.

Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na zasielanie ponúk. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.

Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.

V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.

 

Recovery group, k. s.

správca

sa spoločnosť: Mgr. Zuzana Gregorová