Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/487/2020

(FO) Béky František (30.08.1978)

Braväcovo 39, 97664 Braväcovo

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
08.01.2021
Zverejnený v OV č.:
4/2021
Dlžník:
Béky František IČO 30.08.1978, , Braväcovo 39, 97664 Braväcovo,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/487/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/487/2020 S1878
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Nehnuteľnosti v k. ú. Braväcovo

List vlastníctva

Register

Číslo parcely

Výmera v m2

Druh pozemku

Spoluvl. podiel

Hodnota v EUR

164

KN-C

261

68

záhrada

1/3

29,92

164

KN-C

264

102

zastavaná plocha a nádvorie

1/3

44,88

Súpisová hodnota: 74,80 EUR

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:    04.01.2021

Dôvod zapísania majetku do súpisu:   ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.