Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/487/2020

(FO) Béky František (30.08.1978)

Braväcovo 39, 97664 Braväcovo

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
08.01.2021
Zverejnený v OV č.:
4/2021
Dlžník:
Béky František IČO 30.08.1978, , Braväcovo 39, 97664 Braväcovo,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/487/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/487/2020 S1878
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Hnuteľné veci

P. č.

popis hnuteľnej veci

 rok

výroby

stav opotrebovanosti

VIN č.

Ev. č.

miesto kde sa vec nachádza

1

 

Motorové vozidlo Seat Leon

2001

Opotrebované

 VSSZZZ1MZ1R055701

BR897CH

Braväcovo

Súpisová hodnota: 3000,00 EUR

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 04.01.2021 

Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.