Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/25/2020

(FO) Bauman Róbert (12.04.1974)

Ružová dolina 16008, Bratislava-Ružinov

Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
Dátum zverejnenia:
12.01.2021
Zverejnený v OV č.:
6/2021
Dlžník/Úpadca:
Bauman Róbert IČO 12.04.1974, , Ružová dolina 16008 / 25, 821 09 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Marek Glemba , Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27K/25/2020
Spisová značka správcu:
27K/25/2020 S1666
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
Text:

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:

Róbert Bauman, nar. 12.04.1974, trvale bytom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava

Dátum konania:

07.01.2021 o 11:15 hod.

Miesto konania:

kancelária správcu, Odborárske námestie, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava

z dôvodu opatrení ohľadne pandémie COVID -19 sa konala schôdza prostredníctvom technických a programových prostriedkov

Správca:

JUDr. Marek Glemba

Sp. zn. správcu:

27K/25/2015 S 2020

Prítomní:

  • Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava -  Mgr. Norbert Hargitay
  • JUDr. Marek Glemba, správca

Opis priebehu:

V predmetnej konkurznej veci sa dňa 07.01.2021 uskutočnila v sídle správcu prvá schôdza veriteľov. Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto prípade bol vyhlásený malý konkurz a zároveň ide o konanie v zmysle § 107a ZKR, pôsobnosť zástupcu veriteľov resp. príslušného orgánu tu vykonáva ex lege Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

 

Správca úpadcu oboznámil zástupcu veriteľov, ktorý vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru o stave zisťovania majetku úpadcu, a to o doposiaľ vykonaných úkonoch, prijatých podaniach a o zaradených súpisových zložkách. Správca sa dohodol so zástupcom veriteľov, že ho požiada o uloženie záväzného pokynu týkajúceho sa vykonania ďalšieho potrebného úkonu v predmetnej konkurznej veci a to v písomnej podobe. Správca a zástupca veriteľov si dohodli v konaní komunikáciu písomne prostredníctvom e-mailov.

V Bratislave, dňa 07.01.2021

Okresný úrad Bratislava

Zast.

Mgr. Norbert Hargitay, poverený zamestnanec