Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/494/2020

(FO) Dováľová Eva (12.05.1953)

Ulica Maloveská 2247/54 , 98401 Lučenec

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
12.01.2021
Zverejnený v OV č.:
6/2021
Dlžník:
Eva Dováľová IČO 12.05.1953, , Ulica maloveská 2247/54, 984 01 Lučenec,
Správca:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková , Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/494/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/494/2020 S1933
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu: Eva Dováľová, nar. 12.05.1953, trvale bytom Ulica maloveská 2247/54, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Eva Dováľová-DOVAST, s miestom podnikania Maloveská 54, 984 01 Lučenec, IČO: 34 680 012, č. k. 5OdK/494/2020 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 07.01.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková,

správca konkurznej podstaty