Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/405/2020

(FO) Sivák Ernest (19.06.1958)

Československej armády 4692, 08001 Prešov

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
13.01.2021
Zverejnený v OV č.:
7/2021
Dlžník:
Sivák Ernest IČO 19.06.1958, , Československej armády 4692 / 23, 08001 Prešov,
Správca:
, Raymanova 2766/9, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/405/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/405/2020 S1673
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Vyhodnotenie druhého kola ponukového konania a vyhlásenie tretieho kola ponukového konania

V súlade s § 167p  ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) bolo v OV č. 251/2020 dňa  31.12.2020 vyhlásené 2. kolo ponukového konania  na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 242/2020 dňa  16.12.2020 a to nižšie špecifikované súpisové zložky majetku pod por. č. 1. (ďalej len „predmet ponukového konania“).

Do druhého kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka, preto správca vyhodnotil druhé kolo ako neúspešné, a týmto vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného majetku:

1. 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti STAVING L, s.r.o. so sídlom Račianska 88 B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO: 47 098 082, Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, vložka č. 32059/V.

Podmienky ponukového konania

 1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
 2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
 3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
 4. Posledný deň na predkladanie ponúk je do 21.1.2021 do 12:00hod.
 5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet IBAN číslo : SK74 7500 0000 0040 1919 7497  vedený v ČSOB , a. s. , do konca lehoty na predkladanie ponuky; variabilný symbol: 540520.
 6. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí:

 

 1. byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do slovenského jazyka,
 2. obsahovať presné označenie záujemcu o prevod predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby vrátane fotokópie identifikačnej karty; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní vrátane fotokópie identifikačnej karty,
 3. obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
 4. obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
 5. obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového konania do vlastníctva,
 6. obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
 7. byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 9, 080 01 Prešov, v zalepenej obálke s označením sp. zn.: 5OdK/405/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani ak boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.

 

 1. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
 2. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami.
 3. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
 4. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu v stave „ ako stojí a leží,“  úspešný uchádzač si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/ alebo proti podstate.
 5. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode predmetu ponukového konania aj napriek výzve správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia záväzku uzavrieť zmluvu o prevode predmetu ponukového konania na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
 6. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167rZKR.
 7. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania, že úspešný záujemca znáša všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

 

 

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár                                   

SKP dlžníka