(PO) ATN Invest s.r.o., IČO 45903638

Zámocká 1542/121, 06401 Stará Ľubovňa

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
7.1.2021
Dátum zverejnenia:
13.01.2021
Zverejnený v OV č.:
7/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
1K/23/2020
ICS:
8120214271
Vydal:
JUDr. Štefan Tomašovský
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
ATN Invest s.r.o. IČO 45903638, , Zámocká 1542/121, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Navrhovatelia:
ATN Invest s.r.o. IČO 45903638, , Zámocká 1542/121, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ATN Invest s.r.o., so sídlom Zámocká 1542/121, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 903 638, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Rozhodnutie:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: ATN Invest s.r.o., so sídlom Zámocká 1542/121, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 903 638.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR) Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR): a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: