Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/521/2020

(FO) Blažej Juraj (26.09.1997)

Staničná 341, 01861 Beluša

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
14.01.2021
Zverejnený v OV č.:
8/2021
Dlžník:
Blažej Juraj IČO 26.09.1997, , Staničná 341 / 8, 01861 Beluša,
Správca:
Mgr. Janette S1504 , Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava,
Spisová značka súdu:
38OdK/521/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/521/2020 S1504
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504, ako správca úpadcu Juraj Blažej, nar. 26.09.1997, trvale bytom Staničná 341/8, 018 61 Beluša, konkurz vedený pod sp. zn.: 38OdK/521/2020, (ďalej len ako „Úpadca“) v zmysle § 32 ods. 7 písm. b.) zpodľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok, je vedený v slovenskej sporiteľni, a.s. IBAN: SK5509000000000252951830, BIC: GIBASKBX.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Mgr. Janette Adamcová, správca