Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/521/2020

(FO) Blažej Juraj (26.09.1997)

Staničná 341, 01861 Beluša

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
14.01.2021
Zverejnený v OV č.:
8/2021
Dlžník:
Blažej Juraj IČO 26.09.1997, , Staničná 341 / 8, 01861 Beluša,
Správca:
Mgr. Janette S1504 , Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava,
Spisová značka súdu:
38OdK/521/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/521/2020 S1504
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Vo veci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Juraj Blažej, nar. 26.09.1997, trvale bytom Staničná 341/8, 018 61 Beluša, pod sp. zn.: 38OdK/521/2020 oznamujem, že do spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 10,00 hodiny do 12,00 hodiny a od 13,00 hodiny do 16,00 hodiny, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle +421907788053.

Mgr. Janette Adamcová, správca