Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/412/2020

(FO) Siváková Milena (28.07.1969)

Fučíkova 41 , 08501 Bardejov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
15.01.2021
Zverejnený v OV č.:
9/2021
Dlžník:
Milena Siváková IČO 28.07.1969, , Fučíkova 41, 08501 Bardejov,
Správca:
JUDr. Jozef Jaroščák ml. , Radničné nám. 33, 08501 Bardejov,
Spisová značka súdu:
5OdK/412/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/412/2020 S1093
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka Milena Siváková, nar. 28.07.1969, trvale bytom Fučíkova 41, 08501 Bardejov, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

V Bardejove, dňa 11.01.2021

JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca