Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/127/2020

(FO) Daniel Mário (04.02.1978)

Jiráskova 1002, 85101 Bratislava-Petržalka

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
15.01.2021
Zverejnený v OV č.:
9/2021
Dlžník:
Daniel Mário IČO 04.02.1978, , Jiráskova 1002 / 10, 85101 Bratislava-Petržalka,
Správca:
, Jarabinková 17563/2C, 82109 Bratislava - Ružinov,
Spisová značka súdu:
33OdK/127/2020
Spisová značka správcu:
33OdK/127/2020 S1590
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Jarabinková 17563/2C, Bratislava, zn. správcu: S 1590, správca konkurznej podstaty dlžníka: Mário Daniel, nar. 04.02.1978, Jiráskova 1002 / 10, 851 01 Bratislava, sp. zn. 33OdK/127/2020 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 12.01.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Advisors k.s.

správca konkurznej podstaty