(PO) IDEA NOVA, s.r.o., IČO 36533769

Novozámocká 224, 94926 Nitra

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE Záhradn&iacut...
Dátum zverejnenia:
18.01.2021
Zverejnený v OV č.:
10/2021
Krajský súd v Bratislave
4K/18/2005, IDEA NOVA, s.r.o., IČO: 36533769, Novozámocká 224, 949 26 Nitra,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE

Záhradnícka 10, 813 66  Bratislava

 

                                                                           Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

                                                                            spisovú značku: 4K/18/2005 - 2381

 

                                               Upovedomenie o zrušení pojednávania

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: IDEA NOVA, s.r.o., Novozámocká 224, 949 26 Nitra, IČO: 36 533 769, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Martinom Aksamitom, Michalská 14, 811 01 Bratislava,

                                                                            z r u š u j e

schôdzu konkurzných veriteľov nariadenú na deň 25. 01. 2021 o 9.00 hod. a opakovanú  schôdzu veriteľov  nariadenú na deň  25. 01. 2021 o 9.30 hod.,

z dôvodu uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 31.12.2020, ktorým obmedzila slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania od 01.01.2021 do 24.01.2021 a na základe nepriaznivého vývoja pandémie COVID 19.

            Ďalší termín schôdze veriteľov bude určený na základe vývoja pandémie COVID 19.

 

V Bratislave, dňa 14.01.2021                            

                                                                                             JUDr. Tatiana Pastieriková

                                                                                                                 sudca