Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/265/2020

(FO) Karas Anton (15.05.1996)

Svätoplukovo 275, 95116 Svätoplukovo

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
19.01.2021
Zverejnený v OV č.:
11/2021
Dlžník:
Karas Anton IČO 15.05.1996, , Svätoplukovo 275, 95116 Svätoplukovo,
Správca:
, Pribinova 73/1, 95501 Topoľčany,
Spisová značka súdu:
28OdK/265/2020
Spisová značka správcu:
28OdK/265/2020 S1893
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1, Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Anton Karas, nar.: 15.05.1996, trvale bytom: Svätoplukovo 275, 951 16 Svätoplukovospisová značka: 28OdK/265/2020 týmto oznamuje:

  • v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 14.1.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
  • v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca