(FO) Surovčík Tomáš (09.02.1980)

Chotčanská 142, 09101 Stropkov

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
19.01.2021
Zverejnený v OV č.:
11/2021
Dlžník/Úpadca:
Surovčík Tomáš IČO 09.02.1980, , Chotčanská 142 / 47, 09101 Stropkov,
Správca:
, Námestie SNP 74/28, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
1K/79/2015
Spisová značka správcu:
1K/79/2015 S1359
Druh:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Text:
 1. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU

 

I.I            Úvodné ustanovenia

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1K/79/2015 zo dňa 02.12.2015 bol na majetok dlžníka: Tomáš Surovčík, nar. 09.02.1980, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov (ďalej len „Úpadca“) vyhlásený konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD., so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvo spravodlivosti SR pod číslom S1536 (ďalej aj „pôvodný správca 1“).

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1K/79/2015 zo dňa 05.01.2016 bol pôvodný správca 1 odvolaný z funkcie správcu. Uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn. 1K/79/2015 zo dňa 20.01.2016 bol do funkcie správcu Úpadcu ustanovený JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvo spravodlivosti SR pod číslom S1498  (ďalej len „pôvodný správca 2“).

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1K/79/2015 zo dňa 25.04.2016 bol pôvodný správca 2 odvolaný z funkcie správcu a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S1359 (ďalej aj „správca“).

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“

V zmysle ustanovenia § 98 ods.1 ZKR „Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca uschová.“

V zmysle ustanovenia § 98 ods. 2 ZKR „Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor sa môže domáhať, aby súd prikázal správcovi čiastkový rozvrh zostaviť a v akom rozsahu.“

Podľa § 96 ods. 1 ZKR: „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške. “

Podľa § 96 ods. 2 ZKR: „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“

Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Podľa § 49 Vyhláška č. 665/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 536/2008 Z. z., 235/2010 Z. z.): „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“

 

I.II            Opis doterajšieho priebehu konkurzu

Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 18.04.2016 o 14.00 hod. v sídle správcu na Hlavnej 29, Prešov. Za zástupcu veriteľov bol zvolaný JUDr. Ján Riapoš, PhD., nar.: 28.09.1968, bytom Tehelná 17, 920 01 Hlohovec. 

Správca v priebehu konkurzu vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových hodnôt Úpadcu a na základe vlastnej činnosti a poskytnutej súčinnosti zistil existenciu majetku, ktorý zaradil podľa pravidiel do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa a všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.

Do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa

Pozemky:

 1. Nehnuteľnosť – pozemok „C“ KN parc. č. 2386/2, zastavané plochy a nádvoria o výmera 268 m2, kat. úz. Staré Mesto, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, okres Bratislava I, SR, vedený na LV č. 5111 v spoluvlastníckom podiele ½, súpisová hodnota 5 000 EUR,
 2. Nehnuteľnosť - pozemok „C“ KN parc. č. 2386/3, zastavané plochy a nádvoria o výmera 2074 m2, kat. úz. Staré Mesto, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, okres Bratislava I, SR, vedený na LV č. 5111 v spoluvlastníckom podiele ½, súpisová hodnota 30 000 EUR,
 3. Nehnuteľnosť - pozemok „C“ KN parc. č. 2386/4, zastavané plochy a nádvoria o výmera 268 m2, kat. úz. Staré Mesto, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, okres Bratislava I, SR, vedený na LV č. 5111 v spoluvlastníckom podiele ½, súpisová hodnota 5 000 EUR,
 4. Nehnuteľnosť – pozemok „C“ KN parc. č. 2386/5, zastavané plochy a nádvoria o výmera 269 m2, kat. úz. Staré Mesto, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, okres Bratislava I, SR, vedený na LV č. 5111 v spoluvlastníckom podiele ½, súpisová hodnota 5 000 EUR,

Stavby:

 1. Nehnuteľnosť - stavba - byt, bytový dom, byt č. 3, vchod: Slávičie údolie 22, nachádzajúci sa na 1. poschodí domu so súp. č. 1574, 1575, 1576, pozemok „C“ KN parc.č. 2386/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 269 m2, pozemok „C“ KN parc.č. 2386/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2, pozemok „C“ KN parc.č. 2386/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2, kat. úz. Staré mesto, obec BA–m.č. Staré mesto, okres Bratislava 1, SR, vedený na LV č. 5111, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 35/1000, v spoluvlastníckom podiele ½, súpisová hodnota 180 000 EUR,
 2. Nehnuteľnosť - stavba - nebytový priestor č. 2, garáž GAR.B.-004, prízemie v byt. dome súp. č. 1574, 1575, 1576, pozemok „C“ KN parc. č. 2386/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 269 m2, pozemok „C“ KN parc. č. 2386/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2, pozemok „C“ KN parc. č. 2386/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2, kat. úz. Staré mesto, obec BA–m.č. Staré mesto, okres Bratislava 1, SR, vedený na LV č. 5111, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 6/1000, v spoluvlastníckom podiele ½, súpisová hodnota 45 000 EUR,

(ďalej len „Nehnuteľnosti“)

Celková súpisová hodnota oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa H.P.IMOBILIA s.r.o. predstavovala sumu vo výške 270 000,- EUR.

Dňa 09.03.2017 správca doručil právnemu zástupcovi zabezpečeného veriteľa ako aj zástupcovi veriteľov žiadosť o uloženie záväzného pokynu. Správca žiadal zástupcu veriteľov o pokyn z dôvodu, že dôvodne predpokladal, že výťažok z predaja oddelenej podstaty presiahne hodnotu prihlásenej zabezpečenej pohľadávky.

Dňa 15.03.2017 bol správcovi doručený pokyn na speňažovanie Nehnuteľností od právneho zástupcu zabezpečeného veriteľa a dňa 30.03.2018 záväzný pokyn od zástupcu veriteľov.

Dňa 02.10.2017 sa uskutočnila dobrovoľná dražba Nehnuteľností, počas ktorej nedošlo k ich vydraženiu, nakoľko ani jeden z účastníkov dražby neurobil ani najnižšie podanie. Druhé kolo dobrovoľnej dražby sa uskutočnilo dňa 13.12.2017. Druhé kolo dražby Nehnuteľností bolo úspešné, pričom tieto Nehnuteľnosti boli vydražené za sumu 228 000,- EUR. Po odpočítaní nákladov dražobníka bolo v prospech konkurzného účtu úpadcu vyplatená suma 110 517,91 EUR, predstavujúca polovicu zo speňaženia po odpočítaní nákladov dražobníka z dôvodu, pričom druhá polovica výťažku bola vyplatená v prospech konkurzného konania úpadcu Marty Surovčíkovej, sp. zn. 4K/22/2016 ako podielovej spoluvlastníčke Nehnuteľností (1/2). Z uvedeného výťažku boli odpočítané pohľadávky proti oddelenej podstate a uspokojená pohľadávka zabezpečeného veriteľa. Následne správca na základe schváleného rozvrhu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa H.P.IMOBILIA s.r.o. preradil zvyšok výťažku vo výške 85 646,15 EUR do všeobecnej podstaty. Po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate vo výške 1.400,07 EUR bola v prospech nezabezpečených veriteľov čiastkovým rozvrhom rozdelená suma vo výške 84 246,08 EUR. Čiastkový rozvrh všeobecnej podstaty bol schválený zástupcom veriteľov podaním zo dňa 11.10.2019.

Všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov tvoril  nasledovný majetok:

Pozemky:

 1. Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 4014, orná pôda o výmera 1231 m2, kat. úz. Bošáca, obec Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová hodnota 82,70 EUR,
 2. Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 4015, orná pôda o výmera 1578 m2, kat. úz. Bošáca, obec Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová hodnota 106,01 EUR,
 3. Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 4978, orná pôda o výmera 1408 m2, kat. úz. Bošáca, obec Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová hodnota 94,59 EUR
 4. Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 5368, orná pôda o výmera 643 m2, kat. úz. Bošáca, obec Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová hodnota 43,20 EUR
 5. Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 5408, orná pôda o výmera 1463 m2, kat. úz. Bošáca, obec Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová hodnota 98,28 EUR
 6. Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 5409, záhrady o výmera 92 m2, kat. úz. Bošáca, obec Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová hodnota 20,- EUR
 7. Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 5412, orná pôda o výmera 476 m2, kat. úz. Bošáca, obec Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová hodnota 31,98 EUR
 8. Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 5412, orná pôda o výmera 391 m2, kat. úz. Bošáca, obec Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová hodnota 26,27 EUR
 9. Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 5519, orná pôda o výmera 1189 m2, kat. úz. Bošáca, obec Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová hodnota 79,88 EUR
 10. Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 3480/12, trvalé trávne porasty o výmera 1231 m2, kat. úz. Bošáca, obec Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2160 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová hodnota 2,85 EUR
 11. Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 3488, orná pôda o výmera 5643 m2, kat. úz. Bošáca, obec Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2160 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová hodnota 379,10 EUR

Stavby:

 1. Nehnuteľnosť – Záhradná chatka so súp.č. 10498, postavená na pozemku „C“ KN parc. č. 23016/87 ( evidovaný na LV č. 4818), zapísaná na LV č. 1544, k.ú. Nivy, obec Bratislava BA-m.č., okres Bratislava II,  v výške spoluvlastníckeho podielu ½ , súpisová hodnota 35 000 EUR,

Iná majetková hodnota:

 1. Nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu zo spoločnosti Cyber Brain s.r.o., súpisová hodnota 0,- EUR,
 2. Nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu zo spoločnosti TER s.r.o., súpisová hodnota 0,- EUR
 3. Obchodný podiel v spoločnosti EMAX, spol. s r.o., súpisová hodnota 1,- EUR,
 4. Obchodný podiel v spoločnosti SUP, s.r.o. v likvidácii, súpisová hodnota 1,- EUR,
 5. Finančná hotovosť úpadcu 1 659,70 EUR,
 6. Nespotrebovaný preddavok na úhradu nákladov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR,

Peňažné pohľadávky

19. Úpadcom tvrdená pohľadávka na náhradu škody voči súdnemu exekútorovi - Exekútorský úrad v Skalici, Blahova 13,  Skalica, vo výške 41.000,00 EUR, so súpisovou hodnotou 1.000,00 EUR.

(ďalej len „Majetok“)

Celková súpisová hodnota všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške 39.290,44 EUR.

Dňa 31.05.2015 bol v prospech konkurzného účtu predchádzajúceho správcu 2 poukázaná suma vo výške 1 659,70 EUR. Nespotrebovaný preddavok na úhradu nákladov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR bol použitý na úhradu odmeny predchádzajúceho správcu do prvej schôdze veriteľov.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky Rozhodnutím o vyvlastnení č. OU-BA-OVBP2-2016/3583/GRJ vyvlastnil záhradnú chatku so súp.č. 10948 postavenú na pozemku KN-C parc.č. 23016/87, evidovanú na LV č. 1544 v spoluvlastníckom podiele 1/2 , a to za sumu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 2 119,24 EUR. Finančné prostriedky za spoluvlastnícky podiel Úpadcu boli poukázané v prospech konkurzného účtu správcu dňa 27.02.2018.

Správca po súhlase zástupcu veriteľov vylúčil zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa 12.08.2019, a to majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty Zverejnený v OV SR č. 42/2016 zo dňa 02.03.2016 v spojitosti so zverejnením v OV SR č. 105/2018 zo dňa 1.6.2018. (ďalej len „obchodné podiely“) a majetok zapísaný do všeobecnej podstaty a zverejnený OV SR č. 42/2016 zo dňa 02.03.2016 v spojitosti so zverejnením v OV SR č. 105/2018 zo dňa 1.6.2018. (ďalej len „pozemky“). Správca po odhade hodnoty obchodných podielov a pozemkov s odbornou starostlivosťou dospel k záveru, že náklady na speňaženie týchto majetkových hodnôt by prevýšili potencionálny výťažok, a preto správca s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu v súlade s § 81 ods. 1 ZKR vylúčil uvedený majetok zo súpisu majetku. Správca následne podľa § 81 ods. 3 ZKR previedol vlastnícke právo k pozemkom na veriteľa H.P. Imobilia, s.r.o., ktorý prejavil záujem o uvedené pozemky.

 

II.

ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

                                                                    

A.   VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA

Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušnej súpisovej zložky majetku tvoriacich všeobecnú podstatu s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivú súpisovú zložku tvoriacu všeobecnú podstatu, spôsob jej speňaženia, dôvod výberu tohto spôsobu speňaženia a označenie nadobúdateľa speňaženého majetku:

 

Tab. č. 1: Všeobecná podstata nezabezpečených veriteľov - príjmy zo speňažovania:

Opis súpisovej zložky

Výťažok zo speňaženia na danú súpisovú zložku

Spôsob speňaženia

Dôvod výberu tohto spôsobu speňaženia

Nehnuteľnosť – Záhradná chatka so súp.č. 10498, postavená na pozemku „C“ KN parc. č. 23016/87 ( evidovaný na LV č. 4818), zapísaná na LV č. 1544, k.ú. Nivy, obec Bratislava BA-m.č., okres Bratislava II,  v výške spoluvlastníckeho podielu ½

2 119,24 €

Rozhodnutím o vyvlastnení č. OU-BA-OVBP2-2016/3583/GRJ

 

Finančná hotovosť úpadcu

1 659,70 €

 

 

Nespotrebovaný preddavok na úhradu nákladov predbežného správcu

663,88 €

 

 

Úpadcom tvrdená pohľadávka na náhradu škody voči súdnemu exekútorovi

500,00 €

 

 

Zvyšná časť z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty

81 867,21 €

 

 

SPOLU

86 810,03 €

 

 

 

Podľa § 91 ods. 4 ZKR o speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu; evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej súpisovej zložky majetku správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola predmetom speňaženia. Ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je možné určiť, spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.

B.   POHĽADÁVKY PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE

Podľa § 91 ods. 4 ZKR o speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu; evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej súpisovej zložky majetku správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola predmetom speňaženia. Ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je možné určiť, spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.

Podľa § 95 ZKR:

„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“

S poukazom na citované ustanovenie ZKR výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku Úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov.

Správca postupom podľa § 87 ods. 5 ZKR priradil k súpisovým zložkám majetku Úpadcu tvoriacim všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok zo speňaženia uvedenej všeobecnej podstaty.  Podrobný prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho konkurzu s priradenými pohľadávkami proti oddelenej/všeobecnej podstate (§ 96 ods. 2  ZKR) tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu rozvrhu výťažku.

Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 2.591,19 EUR.

Oznam správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate nezabezpečených veriteľov a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 127/2020 zo dňa 03.07.2020. V lehote 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate v Obchodnom vestníku SR, poradie pohľadávok proti podstate nenamietal žiadny z veriteľov.

 1. K VÝPOČTU ODMENY SPRÁVCU

Pri výpočte odmeny správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:

Podľa § 22 ods. 1 písm. a.) až c.) Vyhlášky č. 655/2005 z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Vyhláška“) „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:

a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,

b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,

c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,

d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,

e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,

f) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,

g) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.

Podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky č. 655/2005 z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Vyhláška“) „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.“

Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu bol platiteľom DPH, preto sa odmena zo speňaženia zvyšuje o túto daň.

Výpočet odmena správcu z výťažku všeobecnej podstaty

Výťažok

Celková odmena bez DPH

Celková odmena s DPH

Spôsob

Úpadcom tvrdená pohľadávka na náhradu škody voči súdnemu exekútorovi

500,00 €

30,00 €

36,00 €

Výpočet podľa vzorca na odmeny pre súbor majetku (§ 17 ods. 1 Vyhlášky)

SPOLU

500,00 €

30,00 €

36,00 €

 

K VÝPOČTU SÚDNEHO POPLATKU ZA KONKURZNÉ KONANIE

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „ZoSP“) poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.

Podľa § 7 ods. 11 ZoSP základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je

a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,

b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,

c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.

Podľa položky 4 písm. d) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) 0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu; 0, 2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu

S poukazom na citované zákonné znenie správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do rozvrhu bez potreby jej zaokrúhlenia (3 778,93 EUR) násobenú koeficientom 0,2% = 7,- EUR.

C.   SUMA URČENÁ NA USPOKOJENIE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

 

 

Celková suma výťažkov zo speňaženia všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov

 

86 810,03 EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov

 

2 563,95 EUR

 

Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov

913 861,59 EUR

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

84 246,08 EUR

Výťažok zo speňažovania všeobecnej podstaty po odpočítaní pohľadávok proti podstate predstavuje sumu vo 2 378,87 EUR. Po uspokojení zabezpečeného veriteľa H.P.IMOBILIA, s.r.o. v celom rozsahu zvýšil v oddelenej podstate majetok, z ktorého budú uspokojované aj nezabezpečené pohľadávky. Z oddelenej podstaty budú uspokojované nezabezpečené pohľadávky uspokojované zo sumy 81 867,21 EUR. Celková suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov (po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate) predstavuje 84 246,08 EUR.

 

NÁVRH ROZVRHU

S poukazom na vyššie uvedené správca predkladá tento návrh rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty:

Zástupca veriteľov JUDr. Ján Riapoš, PhD., nar.: 28.09.1968, bytom Tehelná 17, 920 01 Hlohovec  v právnej veci úpadcu Tomáš Surovčík, nar.: 09.02.1980, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov, vedenej pred Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 1K/79/2015 o návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov zo dňa 14.09.2020,

 

r o z h o d o l:

 

Zástupca veriteľov JUDr. Ján Riapoš, PhD., nar.: 28.09.1968, bytom Tehelná 17, 920 01 Hlohovec  s c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov zo dňa 14.09.2020 podľa návrhu správcu nasledovne:

 

 

Celková suma výťažkov zo speňaženia všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov

 

86 810,03 EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov

 

2 563,95 EUR

 

 

Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov

913 861,59 EUR

 

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

84 246,08 EUR

 

 

 

a  s c h v a ľ u j e  rozdelenie sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov medzi veriteľov istených nezabezpečených pohľadávok nasledovne:

 

Veriteľ

Suma pohľadávok veriteľov

 

Suma zistenej pohľadávky

Podiel na celkovej sume v konkurze zistených pohľadávok

Suma určená na uspokojenie veriteľov dlžníka

Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o.

 

 

1 130,73 €

 

 

1 130,73 €

 

 

0,14%

114,66 €

Eugen Elias

70 252,06 €

 

-

 

8,46%

7 124,04 €

H.P.IMOBILIA, s.r.o.

 

65 788,33 €

 

65 788,33 €

 

7,92%

6 671,38 €

H.P.IMOBILIA, s.r.o.

 

160 049,85 €

 

-

 

19,27%

16 230,14 €

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

 

 

 

 

342,74 €

 

 

 

 

342,74 €

 

 

 

 

0,04%

34,76 €

Juraj Polák

 

432 133,72 €

 

-

 

52,02%

43 821,29 €

Obec Rovinka

 

291,70 €

 

291,70 €

 

0,04%

29,58 €

PhDr. Ján Riapoš, PhD.

 

93 795,18 €

 

-

 

11,29%

9 511,47 €

Slovenská konsolidačná, a.s.

 

 

166,38 €

 

 

166,38 €

 

 

0,02%

16,87 €

Slovenská konsolidačná, a.s. ako poverená osoba v zmysle zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (za správcu, ktorý je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01%

10,14 €

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

 

 

2 227,00 €

 

 

2 227,00 €

 

 

0,27%

225,83 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

4 495,95 €

 

 

4 495,95 €

 

 

0,54%

455,92 €

SPOLU

830 773,64 €

74.542,83 €

100,00%

84 246,08 €

Správca žiada zástupcu veriteľov, aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku SR tento návrh rozvrhu výťažku schválil.

Schválenie návrhu rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty je potrebné doručiť na adresu príslušnej kancelárie správcu: SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen alebo do elektronickej schránky správcu.

 

SKP, k.s., správca úpadcu Tomáš Surovčík