Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/73/2020

(FO) Lelič Ladislav (01.06.1976)

Porúbka 21, 06741 Porúbka

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
19.01.2021
Zverejnený v OV č.:
11/2021
Dlžník:
Lelič Ladislav IČO 01.06.1976, , Porúbka 21, 06741 Porúbka,
Správca:
, Duchnovičovo nám. 1, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
4OdK/73/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/73/2020 S1767
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Ladislav Lelič, nar. 01.06.1976, trvale bytom 067 41 Porúbka 21, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Jana Vajdová, komplementár, Správcovská a poradenská, k.s., správca