(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
20.01.2021
Zverejnený v OV č.:
12/2021
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. v konkurze IČO 50995707, , Mierová 1101/74 , 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Ing. Imrich Krupička , Mlynská 27, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
2K/16/2019
Spisová značka správcu:
2K/16/2019 S1178
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Spisová značka súdneho spisu 2K/16/2019

Značka správcu S 1178

 

Z Á P I S N I C A  z hlasovania veriteľského výboru spôsobom „per rollam“

 

Úpadca:       X-BOUW, s.r.o. v konkurze, so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707

Dátum hlasovania:     15.01.2021

 

Hlasujúci členovia

veriteľského výboru:           1.         LH-MONT s.r.o.

                                                           Garbiarska 90/31

                                                           064 01  Stará Ľubovňa                        

           

                                                2.         Rudolf Dlugoš,

                                                           Levočská 1804/57

                                                           064 01 Stará Ľubovňa,                                                                        

                                                3.         Ing. Maroš Guth

                                                           Nám. arm. gen. L. Svobodu 2651/6

                                                           085 01 Bardejov

                           

Predmet hlasovania:  

  1. hlasovanie o speňažení majetku všeobecnej podstaty formou verejného ponukového konania - predaj súboru pohľadávok - súpisových zložiek majetku úpadcu tvoriacich všeobecnú podstatu zapísaných pod súpisovými zložkami majetku úpadcu č. 1- č. 18 v súpisovej hodnote 63.060,51 Eur.

 

            Predseda veriteľského výboru konštatuje, že správca konkurznej podstaty úpadcu X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707, predložil predsedovi veriteľského výboru úradný záznam zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty – speňažovanie majetku všeobecnej podstaty zapísaného pod súpisovými zložkami č. 1 až č. 18 (súbor pohľadávok úpadcu) a vyhodnotenie štvrtého kola zo dňa 05.01.2021, v zmysle ktorého správca úpadcu požiadal predsedu veriteľského výboru, aby sa vyjadril k predloženým ponukám záujemcov.

Predseda veriteľského výboru v záujme hospodárnosti konkurzného konania konštatuje, že všetci členovia veriteľského výboru úpadcu súhlasili s hlasovaním veriteľského výboru spôsobom “per rollam“ o žiadosti o udelenie záväzného pokynu.

            K bodu: a) hlasovanie o speňažení majetku všeobecnej podstaty úpadcu formou verejného ponukového konania zapísaného pod súpisovými zložkami č. 1 až č. 18 (súbor pohľadávok úpadcu), pričom v štvrtom kole verejného ponukového konania ponúkol záujemca o kúpu daných pohľadávok kúpnu cenu 700,- Eur.

Výsledky hlasovania:

za:                   3 hlasy

proti:               0 hlasov

zdržal sa:         0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie veriteľského výboru k bodu a):

„Veriteľský výbor udeľuje správcovi konkurznej podstaty úpadcu X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707, záväzný pokyn na uzavretie Zmluvy o postúpení pohľadávok zapísaných pod súpisovými zložkami č. 1 až č. 18 za kúpnu cenu 700,- Eur úspešnému záujemcovi štvrtého kola verejného ponukového konania, ktorým je obchodná spoločnosť CCF Construction s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 109/17, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 50 398 024.“

 

            Predseda veriteľského výboru ukladá správcovi bezodkladne podať danú zápisnicu na publikáciu do Obchodného vestníka. Zároveň ukladá správcovi uzatvoriť Zmluvu o postúpení pohľadávok v súlade s prijatým uznesením veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru v deň prijatia tohto uznesenia zašle elektronicky na Okresný súd Prešov k sp. zn. 2K/16/2019 zápisnicu z hlasovania veriteľského výboru a zároveň aj elektronicky aj do dátovej schránky správcu konkurznej podstaty úpadcu.

            Súčasťou originálu predmetnej zápisnice tvoriacej prílohu zápisnice sú písomné hlasovania členov veriteľského výboru, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

           

V Starej Ľubovni, dňa 15.01.2021

 

LH-MONT s.r.o.

v mene spoločnosti koná Luis Tomko, konateľ

právne zastúpený JUDr. Gábor Száraz, advokát

predseda veriteľského výboru