Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/264/2020

(FO) Csóková Denisa (08.04.1978)

G. Bethlena 1119/20 , 94002 Nové Zámky

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
20.01.2021
Zverejnený v OV č.:
12/2021
Dlžník:
Csóková Denisa IČO 08.04.1978, , G. Bethlena 1119/20 1119/20, 94002 Nové Zámky,
Správca:
JUDr. Milada Koukalová , Štúrova 74/138, 94935 Nitra,
Spisová značka súdu:
28OdK/264/2020
Spisová značka správcu:
28OdK/264/2020 S1834
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku všeobecnej podstaty 

Súpis. zložka Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Zostatková suma, peňažná mena Číslo účtu Banka Dátum zapísania Zabezpečenie
1 Všeobecná podstata Pohľadávka z účtu  530,04 165,00 Eur 6671906603 UniCredit Bank, a.s. 15.12.2020 Nie

V Nitre, dňa 15.01.2021

JUDr. Milada Koukalová, správca dlžníka