Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/437/2020

(FO) Toráč Juraj (02.04.1975)

Ulica A. Mišúta 721, 97101 Prievidza

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
20.01.2021
Zverejnený v OV č.:
12/2021
Dlžník:
Toráč Juraj IČO 02.04.1975, , Ulica A. Mišúta 721 / 13, 97101 Prievidza,
Správca:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová , ČSL. Armády 84/22, 91501 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/437/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/437/2020 S1657
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca dlžníka Ing. Juraj TORÁČ, nar. 02.04.1975, trvale bytom Ul. A. Mišúta 721/13, 971 01 Prievidza (ďalej len ako „dlžník“), týmto oznamuje, že dlžník podľa zoznamu majetku zo dňa 28.07.2020 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, z písomnej výpovede dlžníka zo dňa 20.11.2020 a zo zisťovania majetku dlžníka správcom podľa § 166i ZKR, nie je vlastníkom majetku, ktorý by bolo možné zahrnúť do konkurznej podstaty a následne speňažiť.

Na základe tohto zisťovania správca zistil, že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), a preto v Obchodnom vestníku správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ing. Juraj Toráč, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Ing. Juraj Toráč v zmysle § 167 v ods. 1 ZKR zrušuje.

V Novom Meste nad Váhom dňa 15.01.2021

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka