Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/325/2020

(FO) Gajdošechová Kvetoslava (08.01.1979)

Továrenská 553/1 , 90065 Záhorská Ves

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
20.01.2021
Zverejnený v OV č.:
12/2021
Dlžník:
Kvetoslava Gajdošechová IČO 8.1.1979, , Malé Leváre 826, 90874 Malé Leváre,
Správca:
Mgr. Miloš Ágg , Lužná 6, 85104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/325/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/325/2020 S1233
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Dňa 30.10.2020 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Kvetoslava Gajdošechová, nar. 8.1.1979, 90874 Malé Leváre 826, ktorým príslušný súd uznesením, pod sp.zn. 27OdK/325/2020 rozhodol vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a ustanovení správcu- Mgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 85104 Bratislava, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod číslom S1233. Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“ Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“ Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“ Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami. Správca nezistil majetok Dlžníka. V dôsledku uvedených skutočností možno konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca z tohto dôvodu v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Kvetoslava Gajdošechová, nar. 8.1.1979, 90874 Malé Leváre 826, končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.