Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/584/2020

(FO) Kozárik Stanislav (25.05.1988)

Ludvíka Svobodu 1496, 96901 Banská Štiavnica

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.01.2021
Zverejnený v OV č.:
13/2021
Dlžník:
Stanislav Kozárik IČO 25.05.1988, , Ludvíka Svobodu 1496/6, 969 01 Banská Štiavnica,
Správca:
, Laurinská 3/A, 81101 Bratislava ,
Spisová značka súdu:
2OdK/584/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/584/2020 S1636 BB
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Stanislav Kozárik, nar. 25.05.1988, trvale bytom Ludvíka Svobodu 1496/6, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno – Stanislav Kozárik, s miestom podnikania Ludvíka Svobodu 1496/6, 969 01 Banská Štiavnica, IČO – 50428047, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB a.s..

Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:

„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“

Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:

„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

LexCreditor k.s.