Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/43/2018

(FO) Ruszinko Milan (25.09.1960)

Veľká Ida 415, 04455 Veľká Ida

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
15.1.2021
Dátum zverejnenia:
21.01.2021
Zverejnený v OV č.:
13/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
9OdK/43/2018
ICS:
7118206104
Vydal:
JUDr. Branislav Gazdag
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník:
Milan Ruszinko , Veľká Ida 415, 04455 Veľká Ida, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Milan Ruszinko , Veľká Ida 415, 04455 Veľká Ida, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Ruszinko, narodený: 25.09.1960, bytom: Veľká Ida 415, 044 55 Veľká Ida, o odvolaní správcu podstaty takto
Rozhodnutie:
I. O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185. II. Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1701. III. Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca. IV. Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania. V. Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. VI. Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným správcom. VII. Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to v troch vyhotoveniach. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (ust. § 363 CSP). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (ust. § 364 CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (ust. § 365 ods. 1 CSP). Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP). Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (ust. § 365 ods. 3 CSP).
Oznam: