(PO) HEPPY TRANS SK, s. r. o., IČO 50314076

Pavlovo 57, 076 35 Svätá Mária

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
15.1.2021
Dátum zverejnenia:
21.01.2021
Zverejnený v OV č.:
13/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
32K/11/2020
ICS:
7120212717
Vydal:
JUDr. Slávka Garančovská
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
HEPPY TRANS SK, s. r. o. IČO 50314076, , Pavlovo 57, 07635 Svätá Mária, Slovenská republika
Navrhovatelia:
HEPPY TRANS SK, s. r. o. IČO 50314076, , Pavlovo 57, 07635 Svätá Mária, Slovenská republika Eurotoll Central Europe Zrt. , Szentmihályi út. 137, H1152 Budapešť, Maďarská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Eurotoll Central Europe Zrt., so sídlom: Szentmihályi út. 137, H1152 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 01 10 046558, zast. advokátom LEGATE, s.r.o., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 846 909 proti dlžníkovi: HEPPY TRANS SK, s. r. o., so sídlom: Pavlovo 57, 076 35 Svätá Mária, IČO: 50 314 076 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: HEPPY TRANS SK, s. r. o., so sídlom: Pavlovo 57, 076 35 Svätá Mária, IČO: 50 314 076.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR). d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: