Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 5R/2/2020

(PO) MWS Casting s.r.o., IČO 36650021

Priemyselná ulica 908, 96601 Hliník nad Hronom

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
22.01.2021
Zverejnený v OV č.:
14/2021
Dlžník:
MWS Casting s.r.o. IČO 36650021, , Priemyselná ulica 908 / 0, 96601 Hliník nad Hronom,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5R/2/2020
Spisová značka správcu:
5R/2/2020 S1925
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Oznámenie o zrušení schôdze veriteľov

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1925, reštrukturalizačný správca dlžníka MWS Casting s.r.o., so sídlom Priemyselná ulica 908, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 36 650 021 (ďalej len „Dlžník“) v nadväznosti na oznam o zvolaní schôdze veriteľov zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 244/2020 pod značkou záznamu K090735, deň vydania 18.12.2020, prostredníctvom ktorého Správca zvolal schôdzu veriteľov Dlžníka na deň 28.01.2021 o 11:00 hod. v „Motorest na Hôrke“, na adrese Priemyselná 41/7, 966 01 Hliník nad Hronom,

týmto oznamuje účastníkom reštrukturalizačného konania, že zvolanú schôdzu veriteľov ruší.

 

Správca ruší schôdzu veriteľov s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID – 19 a s tým súvisiace obmedzenia voľného pohybu osôb vyplývajúce z uznesenia vlády SR č. 30/2021 zo dňa 17.01.2021.

Správca ruší zvolanú schôdzu veriteľov najmä v záujme ochrany života a zdravia osôb a v záujme ochrany a zachovania práv veriteľov oprávnených zúčastniť sa na I. schôdzi veriteľov (aj s ohľadom na existenciu zahraničných veriteľov).

Nový termín konania schôdze veriteľov bude zo strany Správcu oznámený účastníkom reštrukturalizačného konania prostredníctvom Obchodného vestníka MS SR.

 

V Banskej Bystrici, dňa 20.01.2021

Mgr. Martina Klačanová, reštrukturalizačný správca