Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/501/2020

(FO) Lupták Branislav (16.10.1973)

Kremnica , 96701 Kremnica

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
22.01.2021
Zverejnený v OV č.:
14/2021
Dlžník:
Lupták Branislav IČO 16.10.1973, , Kremnica ., 96701 Kremnica,
Správca:
, Skuteckého 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/501/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/501/2020 S1388
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

SÚPIS MAJETKU:

 

HNUTEĽNÝ MAJETOK

 

 

 

 

por.č.

popis

stav

 súp. hodnota

1.

Motorové vozidlo Škoda Octavia

ŠPZ: ZH 581 BC

300,00 €

 

LICITOR recovery, k.s., správca