Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/7/2020

(FO) Pačan Milan (13.02.1977)

Uhorská Ves 35, 03203 Uhorská Ves

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
11.1.2021
Dátum zverejnenia:
22.01.2021
Zverejnený v OV č.:
14/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
1OdS/7/2020
ICS:
5120213583
Vydal:
JUDr. Gabriela Bargelová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník:
Milan Pačan IČO 44227060, 35, 03203 Uhorská Ves, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Milan Pačan IČO 44227060, 35, 03203 Uhorská Ves, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Pačan, nar. 13.02.1977, trvale bytom Uhorská Ves 35, 032 03 Uhorská Ves, do 31.03.2012 podnikajúci pod obchodným menom Milan Pačan, s miestom podnikania Vrbická 4250/40, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 227 060, zastúpeného JUDr. Jana Jakabovičová Šmihulová, advokátka so sídlom Štúrova 17, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
Rozhodnutie:
I. Dlžníkovi: Milan Pačan, nar. 13.02.1977, trvale bytom Uhorská Ves 35, 032 03 Uhorská Ves, poskytuje ochranu pred veriteľmi. II. Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie Štrková 95/21, 010 09 Žilina, značka správcu S1989. III. Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy správcu na zaplatenie preddavku. IV. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní. V. Účastníkov konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a) alebo pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b). Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe. Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania. Uznesenie o poskytnutí ochrany pred veriteľmi sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v obchodnom vestníku. Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania na účet správcu ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca nesplnenie tejto povinnosti oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie skončí.
Oznam: